Αξιολογικά κριτήρια μεταπτυχιακού προγράμματος «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Μετά από συζήτηση με τον κ. Νάκα και πρόταση της Ένωσης να προστεθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη κριτήρια που αφορούν όλους εκείνους που ασχολούνται ως εκπαιδευτικοί, φοιτητές, επαγγελματίες κ.λπ. με τη ρητορική και τη δημόσια ομιλία, όπως «Ενασχόληση με τη διδασκαλία της ρητορικής στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση» , «Διάκριση σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες ρητορικής τέχνης και γενικότερα δημόσιας ομιλίας» και «Επιμόρφωση σε θέματα συναφή με τη ρητορική τέχνη», υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα προσμετρηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (που συγκεντρώνει το 50% της αξιολογικής βαθμολογίας).

Αξίζει να σημειωθεί και το σκεπτικό του προγράμματος:

«Το Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσφέροντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας
και της πειθούς, –αλλά και παρέχοντας γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων των δυτικοευρωπαϊκών
χωρών, αφετέρου σχετικά με τις τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυτροπικών κειμένων για
χρήση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο–, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από το χώρο των επιστημών (ανθρωπιστικών και θετικών) όσο και από το χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ΜΜΕ και οι
οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μέσα και έξω από τον εργασιακό τους χώρο.[ ]
Οι απόφοιτοι του ΔΔΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται
με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξή τους σε στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, το ΔΔΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την εισαγωγή και την
ενίσχυση μαθημάτων ρητορικής και επιχειρηματολογίας, καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.»

images